علم دفاع از خود

تکواندو از ورزش های رزمی و سنتی کشور کره است. البته آنچه ما امروزه به عنوان تکواندوی مدرن می شناسیم تحت تاثیر تکنیک های سایر ورزش های رزمی است.

علم دفاع از خود

تکواندو از ورزش های رزمی و سنتی کشور کره است. البته آنچه ما امروزه به عنوان تکواندوی مدرن می شناسیم تحت تاثیر تکنیک های سایر ورزش های رزمی است.

علم دفاع از خود
بایگانی

ضربات دست (سوننال اره ماکی) قسمت هشتم

چهارشنبه, ۲۴ دی ۱۳۹۳، ۰۲:۲۰ ب.ظ

 

سوننال+ اره+ ماکی= تیغه دست+ قسمت کمر به پایین بدن+ دفاع کردن

سوننال اره ماکی به معنی دفاع کردن از قسمت پایین بدن با استفاده از تیغه دست است.

دستی که با آن دفاع خواهید کرد را به حالت تیغه در جلوی شانه ی دست مخالف طوری نگه دارید که کف دستتان رو به صورتتان باشد و دست عکس العمل کننده را به حالت مشت در جلوی بدن مایل به پایین طوری نگه دارید که کف دستتان رو به بدنتان باشد.

برای اجرای ضربه دست را از آرنج باز کنید و به پایین برانید تا در جلوی پایتان قرار بگیرد واز پایتان به اندازه یک وجب باز فاصله داشته باشد، در انتهای مسیر دست را از مچ و ساعد بچرخانید تا کف دستتان رو به پایتان باشد، همزمان با این کار دست عکس العمل را به عقب برانید تا مشتتان در کنار گودی کمر قرار بگیرد و با آرنج به پشت ضربه وارد کنید.

 


آگوم سان+ کال ج بی+ جیریوکی= هلال دست + دهان ببر + ضربه نفوذی دست

آگوم سان کال ج بی جیریوکی به معنی ضربه زدن با هلال دست به شکل دهان ببر به حریف میباشد. این ضربه در پومسه کوریو بروی گردن و زانوی حریف اجرا مشود.

انگشتان دستتان را به هم بچسبانید و صاف نگه دارید و انگشت شصت را باز کنید تا دست در حالت آگوم سان باشد، توجه کنید که دستتان از مچ صاف باشد.

برای اجرای ضربه دستی را که با آن ضربه خواهید زد به حالت آگوم سان در کنار گودی کمر طوری نگه دارید که کف دست رو به بالا باشد و دست عکس العمل را به حالت مشت در جلوی بدن طوری نگه دارید که کف دست رو به داخل و دست از آرنج کمی شکسته باشد.

دست را از محل گفته شده حرکت داده و همراه با باز کردن دست از آرنج و چرخش از مچ و ساعد ضربه را به جلوی بدن هدایت کنید طوری که در هنگام اصابت ضربه دستتان روبروی گردنتان باشد و کف دست رو به پایین قرار بگیرد.همراه با این حرکت دست عکس العمل را به کنار کمربند و گودی کمر هدایت کنید طوری که کف دستتان رو به بالا قرار بگیرد.

ضربات دست (قسمت ششم )موروپ کوکی

سه شنبه, ۲۳ دی ۱۳۹۳، ۰۸:۲۷ ق.ظ

موروپ+ کوکی= زانو+ شکستن

موروپ کوکی به معنی شکستن زانو میباشد.

برای اجرای این ضربه دستی را که با آن ضربه را اجرا خواهید کرد به حالت گفته شده برای آگوم سان در کنار گودی کمر طوری نگه دارید که کف دست رو به بالا باشد. دست عکس العمل را به صورت باز در جلوی بدن مایل به پایین طوری نگه دارید که کف دست رو به پایین باشد.

دست ضربه زننده را از جای خود حرکت دهید و به جلو هدایت کنید تا با فاصله در مقابل بدنتان و مایل به پایین قرار گیرد و در انتهای حرکت از مچ و ساعد بچرخانید تا کف دست رو به پایین باشد در همین حین دست عکس العمل را به عقب بکشید و از آرنج بشکنید تا دستتان در موازات شکمتان با فاصله زیر آرنج دست ضربه زننده قرار بگیرد و در انتهای مسیر حرکت از مچ و ساعد دست را بچرخانید تا کف دست رو به بالا باشد.

(برای اجرای ضربه دستها را از جای خود حرکت دهید و در همین حال که با دست عکس العمل پای حریف را که در حال اجرای ضربه روی شماست از زیر پاشنه میگیرید با حلال دست ضربه زننده، به زانوی او ضربه وارد کنید.)

آن پالموک+ مومتونگ+ هچیو+ ماکی = داخل ساعد+ قسمت میانی بدن+ باز کردن(جدا کردن)+ دفاع

آن پالموک مومتونگ هچیو ماکی به معنی دفاع کردن از قسمت میانی بدن با داخل ساعد به صورت جدا کننده است.

دستها را در حالت مشت به صورت ضربدری، از ساعد روی هم طوری قرار دهید که کف دستها رو به بیرون باشد و دستها با فاصله در مقابل سینه قرار بگیرد.

برای اجرای حرکت دستها را از هم باز کنید به طوری که به دستهای حریف فرضی که یقه شما را گرفته ضربه وارد کنید. در انتهای مسیر دستها را از مچ وساعد بچرخانید تا کف دستها رو به بدنتان باشد.

توجه داشته باشید که دستها از بدن خارج نشود و مشتهایتان از شانه بالاتر نباشد.

جوموک+ پیوجوک+ چیگی= مشت+ گرفتن + ضربه پرتابی دست

جوموک پیوجوک چیگی به معنی مشت زدن به حریف همراه با گرفتن است. در پومسه کوریو این ضربه، بعد از دفاع سوننال مومتونگ ماکی اجرا میشود.

برای اجرای این ضربه، بعد از اجرای دفاع سوننال مومتونگ ماکی دست را در جای خود  به پایین بچرخانید و با مشت دست دیگر به کف دستتان ضربه وارد کنید.

ضربات دست قسمت سوم(سان باداک جو چیو چیروگی)

چهارشنبه, ۱۷ دی ۱۳۹۳، ۰۸:۱۴ ق.ظ

سان باداک+ جو چیو+ چیروگی= کف دست+ حالت کف دست رو به بالا+ ضربه ی نفوذی دست

سان باداک جو چیو چیروگی به معنی ضربه زدن با کف دست به حالتی که کف دست رو به بالا باشد است. این ضربه به کشاله ی ران حریف وارد میشود.

دستی را که با آن ضربه خواهید زد به حالت باز در کنار سینه طوری نگه دارید که کف دست رو به پایین باشد و دست عکس العمل را به همین حالت جلوی بدن مایل به پایین طوری نگه دارید که کف دست رو به پایین باشد.

برای اجرای ضربه دست را باز کنید و به طرف کشاله ی ران حریف هدایت کنید و در انتهای مسیر از مچ و ساعد بچرخانید تا کف دست رو به بالا باشد. دست عکس العمل را همزمان با این حرکت از آرنج بشکنید و به بالا بیاورید تا دستتان در کنار شانه باشد و در انتهای مسیر دست را از مچ و ساعد بچرخانید تا کف دست رو به صورتتان باشد.

اتانگ سان+ مومتونگ+ نولو+ ماکی= پاشنه دست+ قسمت میانی بدن+ فشار دادن +دفاع

باتانگ سان مومتونگ نولو ماکی به معنی دفاع کردن از قسمت میانی بدن با پاشنه دست به صورت فشار دادن به پایین است.

دست دفاع کننده را باز کنید و تا ارتفاع شانه بالا ببرید. دست عکس العمل را به حالت مشت در جلوی بدن صاف نگه دارید.دست را با محوریت شانه بچرخانید و به پایین هدایت کنید تا کف دست در مقابل شکم قرار گیرد تا مشت فرضی را به پایین هدایت کند. همزمان با این حرکت دست عکس العمل را به عقب بکشید و از مچ و ساعد بچرخانید تا در کنار گودی کمر طوری قرار گیرد که کف دست رو به بالا باشد.آموزش ضربات دست (پال کوپ یوپ چیگی ) قسمت اول

چهارشنبه, ۱۷ دی ۱۳۹۳، ۰۸:۰۰ ق.ظ

پال کوپ+ یوپ+ چیگی= آرنج+ پهلو+ ضربه پرتابی دست

پال کوپ یوپ چیگی به معنی ضربه زدن با آرنج از پهلو می باشد.

دست را از آرنج بشکنید و در رو بروی سینه طوری نگه دارید که ساعد با زمین در حالت موازی باشد. دست دیگر را باز کنید و کف دست را به مشت دست عکس العمل تکیه دهید.

برای اجرای ضربه آرنج دست را همراه با فشار دست پشتیبان به کنار بدن هدایت کنید و از پهلو به حریف ضربه وارد کنید. توجه کنید که ضربه به سینه حریف وارد خواهد شد.

آموزش تکواندو (ضربات نمایشی)

چهارشنبه, ۱۷ دی ۱۳۹۳، ۰۷:۵۷ ق.ظ

دیت اولیگی: کشیدن پا از پشت به بالا با زانوی صاف

دولیو اولیگی: بالا کشیدن پا از جلو و بردن آن به سمت کتف مخالف.
دولیو چاگی : ضربه پا به صورت حریف همراه چرخش ۱۳۵ درجه ی پای زیر (چرخش زیاد پای زیری باعث پیچش تاندون می شود).

وپ چاگی : ضربه با تیغه ی پا بطوری که پا یک مسیر رفت و برگشتی را طی می کند.
دولیو اولیگی : ضربه ی مستقیم پا بصورت ضربدری (رو به کتف مخالف).
دیت چاگی(تی چاگی) : چرخش بدن و ضربه با پاشنه ی پا به صورت کشویی.
باندا دولیو چاگی : ضربه ی دورانی پا با پاشنه به صورت حریف در مسیری افقی.
موم دولیو یوپ چاگی : چرخش بدن و زدن “یوپ چاگی”.
موم دولیو باندا دولیو چاگی : چرخش بدن و اجرای ضربه ی باندا دولیو چاگی.(تصویر زیر)

• اگر ضربات پا با پیشوند تیو آغاز شدند ، باید ضربه را بعد از کنده شدن از زمین و در هوا اجرا کنید. تمام ضربات زمینی را می توان بصورت تیو در هوا اجرا نمود.

مومو تیو یوپ چاگی : دویدن (سه گام) ، پرش و زدن ضربه ی یوپ چاگی در هوا همزمان با جمع کردن پای زیر.(تصویر زیر)


آموزش تکواندو (ضربات پا) قسمت دوم

چهارشنبه, ۱۷ دی ۱۳۹۳، ۰۷:۵۵ ق.ظ

پاکات نریو چاگی : ضربه ی مستقیم پا از داخل به خارج بدن.
آن پاکات نریو چاگی : ضربه ی مستقیم پا ازخارج به داخل بدن.

•  حرکات اولیگی ، حرکاتی هستند که با زانوی صاف برای اعمال کشش به پا انجام می شوند.

آپ اولیگی: ضربه ی مستقیم پا تا روبروی صورت به منظور کشش
آپ چا اولیگی : ضربه ی مستقیم پا تا پشت گوش از پایین به بالا برای کشش پا.
یوپ اولیگی: کشش پا از پهلو به بالا با زانوی مستقیم.

یوپ چاگی : ضربه ی پا با تیغه ی پا بدون خمیدگی زانو و بدن در یک خط قرار گیرد.(انیمیشن زیر)